Make your own free website on Tripod.com
ระบบนิเวศ
การอนุรักษ์ทรัพยากร
ปัญหาทรัพยากร
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
สิ่งแวดล้อมกับมนุษย์

     ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ อาจเป็นอะไรก็ได้ ทั้ง
ที่เป็นสิ่งมีชีวิต และไม่มีชีวิต เป็นพืชหรือสัตว์ เป็นดิน น้ำ อากาศ แร่ ป่าไม้
เป็นต้น หรืออาจพูดได้ว่าทรัพยากรธรรมชาติ เป็นสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรม
ชาติรอบ ๆ ตัวเรา ทรัพยากรธรรมชาติส่วนมากหรือเกือบทั้งหมดจะเป็นประโยชน์
ต่อมนุษย์ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม


ความสำัคัญของสิ่งแวดล้อม

ความหมายและการจำแนกสิ่งแวดล้อม
ความสำคัญของสิ่งแวดล้อม
ขอบเขตของงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

ความหมายของทรัพยากร

ผู้จัดทำ

ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมโลก

ปรากฏการณ์เรือนกระจก(Green house effect)
รูรั่วโอโซน
ก๊าซคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (CFCs)
ปรากฏการณ์เอลนิญโญ
ฝนกรด
ปรากฏการณ์ฟอกขาว (Bleaching)

การจัีดการมูลฝอย

ความหมายและความจำเป็นในการจัดการมูลฝอย
แหล่งกำเนิด ประเภทหรือชนิดและปริมาณมูลฝอย

การกำจัดมูลฝอย
สภาพปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม
ประเภทของขยะมูลฝอย