Make your own free website on Tripod.com

ประเภทของขยะมูลฝอย

ประเภทของขยะมูลฝอย ที่สำนักรักษาความสะอาดของกรุงเทพมหานคร กล่าวไว้มี 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ
1. มูลฝอยเปียก

หมายถึง มูลฝอยที่ประกอบด้วยสารอินทรีย์และความชื้นค่อนข้างสูง ได้แก่ เศษอาหาร เศษผัก เศษเนื้อ เศษผลไม้ อาหารเหลือทิ้งมูลฝอยประเภทนี้ทำให้เกิดการย่อยสลายได้อย่างรวดเร็ว ส่วนมากมาจากบ้านเรือน โรงอาหาร ภัตตาคาร ตลาด ฯลฯ มูลฝอยประเภทเปียกเป็นตัวการสำคัญให้เกิดกลิ่นเหม็นรบกวน แหล่งอาหารของสัตว์นำโรค และแหล่งแพร่กระจายของเชื้อโรค

2. มูลฝอยแห้ง

หมายถึง เศษวัสดุต่าง ๆ ที่เหลือใช้จากบ้านเรือนและแหล่งธุรกิจ และไม่ใช่ขยะสดหรือเถ้าถ่าน ได้แก่ เศษยาง เศษรองเท้า กระดาษ ภาชนะแตก ขยะนี้มีความชื้นในตัวต่ำและย่อยสลายได้ช้า จึงไม่ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็น แต่ถ้ามีการสะสมมากและอยู่กระจัดกระจายทั่วไป ทำให้เกะกะรกรุงรังเป็นที่อยู่ของสัตว์นำโรค เป็นเชื้อเพลิง และไปอุดตันท่อหรือรางระบายน้ำได้ แบ่งได้ 2 ชนิด คือ

- ชนิดที่สามารถไหม้เป็นเถ้าถ่านได้ ได้แก่ เศษไม้ เศษหญ้า กระดาษ

- ชนิดที่ไม่มาสามารถไหม้เป็นเถ้าถ่านได้ด้วยการเผาไหม้ธรรมดา ได้แก่ เศษโลหะ เศษแก้ว เศษกระป๋อง เสาคอนกรีต เป็นต้น

3. มูลฝอยอันตราย

หมายถึง มูลฝอยที่มีลักษณะเป็นพิษก่อให้เกิดอันตราย เมื่อไม่มีการนำไปกำจัด หรือก่อให้เกิดความยุ่งยากในการเก็บขนและกำจัด เช่น กระป๋องทินเนอร์ สารฆ่าแมลง ถ่ายไฟฉาย แบตเตอรี่รถยนต์ ฯลฯ มูลฝอยหรือของเสียอันตรายเหล่านี้บางชนิดต้องระวังเป็นพิเศษเพราะมีลักษณะเป็นมูลฝอยติดเชื้อที่มีอันตรายสูง

ปริมาณของขยะมูลฝอย

ปริมาณมูลฝอยนั้นย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1.ลักษณะของชุมชน ถ้าเป็นชุมชนย่านการค้าก็จะมีปริมาณขยะมากกว่าชุมชนอื่น

2.ความหนาแน่นของประชากร เป็นที่แน่นอนอยู่แล้วว่าถ้าจำนวนประชากรมากก็จะทำให้มีปริมาณขยะมากด้วยเช่นกัน

3.ฤดูกาล ฤดูกาลมีผลต่อปริมาณขยะมาก เช่น ฤดูผลไม้ ปริมาณขยะก็จะมีมาก โดยเฉพาะพวกเปลือกผลไม้ที่เหลือจากการบริโภค เป็นต้น

4.สภาวะทางเศรษฐกิจ เศรษฐกิจดีก็จะส่งผลให้มีปริมาณขยะเพิ่มขึ้นด้วย

5.อุปนิสัยของประชาชนในชุมชน

6.การจัดบริการการเก็บขนขยะมูลฝอย และความสะดวกในการเก็บขนขยะมูลฝอย