Make your own free website on Tripod.com

ปรากฏการณ์ฟอกขาว (Bleaching)

 พื้นที่มหาสมุทรทั่วโลกทั้งหมดมีปะการังกระจายอยู่เพียงร้อยละ 0.17 ปะการังในท้องทะเลและมหาสมุทรมีประโยชน์มากมาย ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม ได้แก่

      - เป็นแหล่งอาหารและแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลถึง 1 ใน 3 ของสัตว์ทะเลทั้งหมด

      - เป็นกันชนป้องกันคลื่นและปกป้องพื้นที่ชายฝั่งจากพายุและมรสุมทุกชนิดได้

      - เป็นแหล่งที่เลี้ยงชีพของชาวประมงเพราะปลาต่าง ๆ มักจะอยู่อาศัยในเขตปะการัง

      - เป็นแหล่งอาหารโปรตีนถึงร้อยละ 90 ของประชากรที่อาศัยอยู่ตามหมู่เกาะในแถบมหาสมุทรแปซิฟิก

      - ความสวยงามของปะการังใช้เป็นแหล่งท่องเที่ยว

      - มีการใช้พืชและสัตว์จากแนวหินปะการังเพื่อรักษาโรค

   ปัจจุบันนี้ป่าปะการังหลายแห่งกำลังถูกทำลายทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนา ด้วยสาเหตุต่าง ๆ มากมายดังนี้

      1.อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงทำให้แนวปะการังซีด ( อุณหภูมิ -3 ถึง -5 องศาเซลเซียสที่เปลี่ยนแลงไป )

      2.รังสีจากดวงอาทิตย์ เป็นคลื่นความร้อนของรังสีและแสงแดดที่สาดไปทั่วท้องทะเล

      3.ตะกอนและความขุ่นของน้ำทะเลเพิ่มขึ้น

      4.น้ำจืดเข้าปะปนน้ำทะเล คือ กระแสพายุพัดพากระแสน้ำให้ไหลเปลี่ยนไปเร็วขึ้น น้ำจืดจากฝั่งก็เร่งทะลักลงทะเล

      5.สภาพสารและธาตุในน้ำทะเล เช่น แอมโมเนียและไนเตรต เป็นองค์ประกอบที่ส่งผลต่อความหนาแน่นของกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่พึ่งพากันอยู่

      6.สารชีวภาพที่มนุษย์ใช้ประจำวัน เช่น สารตะกั่วน้ำมัน

      7.เชื้อโรคที่รุมกระทำ มักเป็นโปรโตซัวชนิดหนึ่ง

      ปรากฏการณ์ปะการังซีดที่เกิดขึ้น เป็นบทศึกษาสำหรับการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมในแนวปะการังทั้งหมดในโลกนับแต่ปี 2413 อัตราความเร็วของผลกระทบให้ปะการังซีดขยายวงกว้างไปเรื่อย ๆ ถึงเวลาแล้วที่ผู้ติดตามห่วงใยเรื่องนี้จะต้องเร่งช่วยกันเผยแพร่ข้อมูลและช่วยกันรณรงค์พิทักษ์สิ่งแวดล้อมนี้ไว้

สารฟอกขาว