Make your own free website on Tripod.com

แนวความคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต

แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ดังนี้

นักวิทยาศาสตร์หลายท่านได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ดังนี้

ลามาร์ค (Lamarck) เป็นนักชีววิทยาชาวฝรั่งเศสได้เสนอแนวคิดสรุปเป็นกฎ 2 ข้อ ดังนี้

    1. กฎแห่งการใช้และไม่ใช้ มีใจความว่า “สิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลต่อรูปร่างของสัตว์ อวัยวะที่ต้องใช้บ่อย ๆ ในสิ่งแวดล้อมที่อาศัยอยู่ จะเจริญและขยายพันธุ์ขึ้น แต่อวัยวะที่ไม่จำเป็นต้องใช้จะอ่อนแอลงและเสื่อมหายไป”
    2. กฎแห่งการถ่ายทอดลักษณะที่เกิดขึ้นใหม่ มีใจความว่า “ลักษณะที่ได้มาหรือเสียไป เนื่องจากอิทธิพลของสิ่งแวดล้อม โดยการใช้และไม่ใช้จะคงอยู่ และสามารถถ่ายทอดไปสู่ลูกหลานได้ โดยการสืบพันธุ์”

จากความรู้ทางพันธุศาสตร์ ปัจจุบัน สรุปได้ว่า ลักษณะที่เกิดจากอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมไม่สามารถถ่ายทอดโดยการสืบพันธุ์ได้ ลักษณะกรรมพันธุ์ที่จะถ่ายทอดทางการสืบพันธุ์ได้คือลักษณะที่กำหนดโดยยีนส์ในโครโมโซมของเซลล์สืบพันธุ์เท่านั้น

ดาร์วิน (Darwin) เป็นนักธรรมชาติวิทยาชาวอังกฤษ เสนอความคิดเกี่ยวกับการวิวัฒนาการพอสรุปได้ดังนี้

ไวสมัน (August Weismann) เป็นชาวเยอรมันได้ศึกษาเรื่องกรรมพันธุ์ได้ให้ความเห็นว่า ลักษณะต่าง ๆ ที่สืบทอดต่อไปยังลูกหลานนั้นอยู่ที่โครมาตินของนิวเครียสของเซลล์สืบพันธุ์ ซึ่งความคิดเห็นนี้ตรงกับความรู้เรื่องกรรมพันธุ์ในสมัยนี้ คือลักษณะที่สามารถถ่ายทอดต่อไปนั้นได้แก่ ยีนส์ (genes) ซึ่งเป็น DNA อยู่ที่โครโมโซม

ฮูโก เดอฟรีส์ (Hugo de Uries) เป็นนักพฤกษศาสตร์ชาวฮอลันดาได้ตั้งทฤษฎีผ่าเหล่า (Mutation Theory) ขึ้น และเชื่อว่าการผ่าเหล่าเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางกรรมพันธุ์อย่างกะทันหัน ลูกที่เกิดมาจะมีลักษณะผิดไปจากพ่อแม

่ในปี พ.ศ.2438 เดอฟรีส์ ได้พบว่าต้นไม้ดอกชนิดหนึ่ง ที่นำมาจากสหรัฐอเมริกามาปลูกในทุ่ง มีอยู่ต้นหนึ่งที่มีลักษณะแปลกกว่าต้นอื่น ๆ ครั้นเอาเมล็ดของพวกเดิมที่ไม่ใช่ชนิดใหม่มาเพาะอีกแห่งหนึ่ง พบว่ามีอยู่ต้นหนึ่งที่แปลกกว่าต้นอื่น ๆ ครั้นปล่อยให้ต้นนี้เจริญจนออกดอกออกผลก็นำเมล็ดไปเพาะต่อไปอีก ก็พบว่าต้นไม้ที่งอกขึ้นใหม่ทั้งหมดเหมือนกับชนิดใหม่ทั้งนั้น ไม่เหมือนกับพันธุ์เดิม เขาทดลองต่อไปเรื่อย ๆ จนสรุปได้ว่าพันธุ์ใหม่ ๆ อาจเกิดขึ้นได้โดยกะทันหัน แก่สัตว์และพืชเช่นเดียวกัน

Mutation หรือที่เรียกว่า การผ่าเหล่า อาจเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือสามารถทำให้เกิดขึ้นได้ ผลของการเกิดการผ่าเหล่านอกจากจะเกิดสิ่งที่มีลักษณะใหม่ที่แตกต่างจากพันธุ์เดิมแล้ว ยังทำให้เกิดความแตกต่างในสปีซีส์เดียวกันด้วย ลักษณะที่แตกต่างกันไปมีทั้งลักษณะและไม่ดี แต่ส่วนใหญ่เป็นลักษณะที่ไม่ดี ดังนั้นจึงทำให้เกิดการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

คาร์ปิเชงโก (Karpechenko) นักพฤษศาสตร์ชาวรัสเซียได้ทดลองผสมพันธุ์ผักกาดแดงกับกะหล่ำปลีซึ่งมีจำนวนโครโมโซมจำนวน 18 เส้นเท่ากัน ปรากฏว่าลูกรุ่น F1 มีขนาดใหญ่ แข็งแรง และมีโครโมโซม 18 เส้นเหมือนกัน แต่เป็นหมัน มีบางครั้งเท่านั้นที่เมื่อนำลูก F1 มาผสมกันเอง จะได้ F2 ซึ่งต่างไปจาก F1 คือมีจำนวนโครโมโซม 36 เส้น และไม่เป็นหมัน จากผลการทดลองดังกล่าว จึงยืนยันได้ว่า สิ่งมีชีวิตชนิดใหม่เกิดขึ้นได้จากการเพิ่มจำนวนโครโมโซมระหว่างพืช 2 ชนิด ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน