Make your own free website on Tripod.com
ชื่อ: นางสาวศิริพร คงธานี
ศึกษาที่ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
การศึกษา : กำลังศึกษาอยู่ชั้น ปวส.2/3 แผนกคอมพิวเตอร์ เลขที่11
อายุ : 20 ปี
เกิดเมื่อ : 6 สิงหาคม 2529
ที่อยู่ : 79/4 บ้านโนนรังใหญ่ ต.ไผ่ใหญ่ อ.ม่่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 34140

คติประจำใจ : ทำวันนี้ให้ดีที่สุด แล้ววันพรุ่งนี้ก็จะดีเอง